آنالیز  ایسویی  خودرو با torque میتوانید با این برنامه خطاها اشکالات  خودرو با خبر بشین قبل از اینکه مشکل جدی پیش بیاد.